Περί του έργου

Επισκόπηση έργου

Πολλαπλές και πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες της ΕΕ και σχετίζονται με συνεχείς αλλαγές στην αγορά εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης των περισσότερων τομέων της οικονομίας), η επικείμενη οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, οι περιορισμένες πιθανότητες εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας και η υπο-αντιπροσώπευσή τους στην επιχειρηματικότητα, προκαλούν την αύξηση του κινδύνου κοινωνικοεπαγγελματικού αποκλεισμού των γυναικών, με χαμηλότερη ικανότητα προσαρμογής στις νέες διαστάσεις της ανάπτυξης της κοινωνίας.
Η ανάλυση του πλαισίου στις χώρες εταίρους δείχνει μια υψηλή μετακίνηση/εγκατάλειψη, κατά το πρώτο έτος, μετά την ανάληψη μιας νέας εργασίας, και ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό επιβίωσης των νεοσύστατων επιχειρήσεων, λόγω του γεγονότος ότι τα παραδοσιακά μέτρα κατάρτισης δεν εστιάζουν αρκετά στην αναγνώριση των κύριων δυνατών σημείων και ικανοτήτων των γυναικών. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές ενηλίκων που στοχεύουν την ομάδα εργαζόμενων γυναικών, πρέπει να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στο να καθοδηγήσουν, να παρακινήσουν και να ενθαρρύνουν τις γυναίκες σε ίσως πιο επισφαλείς και αβέβαιες, αλλά ενδεχομένως και πολλά υποσχόμενες μεταβατικές καταστάσεις.

Στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι του έργου CCNET είναι:
α) η ανάπτυξη των συμβουλευτικών ικανοτήτων 20 εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων, προκειμένου να εντοπιστεί και να αξιολογηθεί το χαρτοφυλάκιο ικανοτήτων που απαιτείται για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη 80 γυναικών που σκοπεύουν να αλλάξουν επαγγελματική στέγη ή κινδυνεύουν από κοινωνικο-επαγγελματικό αποκλεισμό;
β) η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ικανότητές τους και υποστήριξη αυτών των γυναικών για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ζωής, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας ως επιλογής σταδιοδρομίας, μέσω διαδικτυακών επαγγελματικών δικτύων.